ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ผู้ซื้อจะต้องนำบัตรรับประกันและแจ้งรายละเอียดอาการที่ขัดข้องของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการทุกครั้ง

2. ผู้ซื้อจะต้องอ่านคู่มือใช้งานที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้

3. บริษัทจะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายโดยมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

4. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องเสียหาย เนื่องจากการขนส่งโดยผู้ซื้อหลังจากซื้อไปแล้วหรือจากการใช้ผิดวิธีหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ หรือใช้กับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรืออันเนื่องจากอุบัติเหตุใดๆก็ตาม หรือเกิดความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ หรือ เกิดจากกัดกร่อนของสารเคมี เช่น แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ หรือ การขาดการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน หากท่านนำสินค้าไปรับบริการซ่อมที่อื่นที่นอกเหนือจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือมีการดัดแปลงต่อเติมผลิตภัณฑ์โดยวิธีการใด หรือการขูดลบ หรือมีการแก้ไขหมายเลขเครื่องที่มีอยู่บนผลิตภัณฑ์

6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่บัตรรับประกันมีรอย ขีด ขูด ฆ่า แก้ไข หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาด หรือสูญหายไป

7. ในกรณีที่จัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อรับบริการโดยทางพัสดุ หรือขนส่งเอกชน ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าประกันการเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งทั้งไปและกลับ

8. บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นในกรณีที่ไม่มีบัตรรับประกัน

9. บริษัทฯจะรับประกันเฉพาะการทำงานของเครื่องเท่านั้น รายการที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกันคือ มือจับ ลูกบิด ฝาเปิด ตัวตู้ สายยางท่อน้ำ สิ่งประกอบภายนอก ชั้นวางของภายในหลอดไฟ ยางรองเครื่อง ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก ส่วนประกอบที่เป็นแก้ว

 

เงื่อนไขการคืน / เปลี่ยนสินค้า 

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1. สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีมาแสดงในวันที่เปลี่ยนสินค้า

2. ระยะเวลาในการรับคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

3. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

4. สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่บริษัทฯ สามารถนำกลับมาจำหน่ายต่อได้

5. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, มีใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า

6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสดทุกกรณี

บริษัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั่น จำกัด มีความประสงค์ในการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้